93 712 17 65 algevasa@algevasa.com

Política de privacitat

 

Algevasa LOGISTICS

L’usuari, mitjançant la seva acceptació, garanteix que les dades facilitades són certes i es compromet informar ALGEVASA LOGISTICS de qualsevol modificació que sigui necessària per a la bona fi de les seves relacions amb aquesta entitat, així mateix, autoritza expressament i de forma inequívoca a ALGEVASA LOGISTICS a tractar aquestes dades per a les finalitats de:

– Mantenir i afavorir el bon curs de les relacions entre el ALGEVASA LOGISTICS i els seus contactes i associats.

– Publicitat i prospecció comercial.

ALGEVASA LOGISTICS informa que les dades que l’usuari faciliti mitjançant aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de a ALGEVASA LOGISTICS, degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

ALGEVASA LOGISTICS es compromet a tractar les dades amb absoluta confidencialitat, segons les finalitats establertes, i a mantenir actualitzades les mesures de caràcter tècnic necessàries per a la seva conservació i privacitat.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de a ALGEVASA LOGISTICS, situat a la Carrer de Joanot Martorell, 96 08203, Sabadell, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix a ALGEVASA LOGISTICS, en qualsevol tipus de sol·licitud actuarà amb la major diligència possible i actuant d’acord amb la legislació vigent i la bona fe per atendre les sol·licituds dels usuaris.